Atelierdomova.sk

       
SK    EN    DE

Zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti tvorby a implementácie projektov financovaných z fondov EÚ

Vypracovanie dokumentácie a podkladov potrebných pre podanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Spolupráca a tvorba dokumentov v procese implementácie schváleného projektu (vypracovanie Žiadostí o platbu a monitorovacích správ projektu počas celej doby platnosti zmluvy o NFP).

Predmetom je poskytovanie poradenských služieb pri implementácii projektov, na ktorý klient (prijímateľ NFP) získal v programovacom období 2007-2013 nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, prípadne iných verejných zdrojov financovania.

Poradenstvo pri implementácii projektu a investičný dozor  počas implementácie projektov

Naša spoločnosť poskytuje poradenské a konzultačné služby klientovi v procese realizácie /implementácie/ v prípade schválenia projektu.

V službách je zahrnutá:

A/ pomoc v súvislosti s prípravou a uzatvorením “Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ na projekt a to spracovaním, prípadne upravením:

    * - časového harmonogramu realizácie projektu v súlade s pokynmi Kontraktačného orgánu pre povinné prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP,
    * - finančného plánu realizácie projektu,
    * - rozpočtu projektu,
    * - ukazovateľov úspešnosti realizácie projektu;

B/ odborná pomoc a konzultácie pri účtovaní projektu, týkajúceho sa najmä:

    * - „Predfinancovania“ – poskytnutia finančných prostriedkov z verejného sektora zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na úhradu záväzkov voči úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi) v lehote splatnosti, na základe predloženia účtovných dokladov vystavených úspešným uchádzačom – dodávateľom,

    * - „Refundácie výdavkov“ – úhrady skutočne vynaložených a oprávnených výdavkov, ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi;

C/ poradenská činnosť a konzultácie počas implementácie projektu, a to najmä pri spracovávaní:

    * - Priebežnej monitorovacej správy projektu /monitorovacia štvrťročná správa o priebehu realizácie projektu, ktorú sa predkladá na predpísanom formulári a v stanovených termínoch príslušnému Riadiacemu orgánu. Správa poskytuje súhrnnú charakteristiku o realizácii projektu za dané obdobie,

    * - Žiadostí o platby /spracovávanie všetkých Žiadostí o platbu (ďalej len ŽoP) na 95% NFP. ŽoP sa podáva na predpísanom formulári RO/,

    * - Žiadostí o zúčtovanie platieb /spracovanie žiadosti zúčtovania platieb jednotlivých častí NFP po vykonaní úhrad mandanta  voči zhotoviteľovi stavby /predmetu investičného projektu/

·         Externý manažment

Externý manažment projektov sa využíva pri príprave a realizácii projektov z Európskych fondov. Jeho úlohou je zabezpečiť komplexne všetky činnosti počas platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) t.j. až do doby piatich rokov od ukončenia realizácie projektu (projektu počas celej doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP).

Služby externého manažmentu zahŕňajú:

1. Zabezpečenie prípravy a kompletizácie dokumentácie projektu vrátane vyplnenia formulára žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a spracovania potrebných príloh,

2. Odovzdanie žiadosti o NFP a vykonanie činností v súlade so zákonmi SR vedúcimi k získaniu NFP.

3. Implementácia projektu, t. j. sledovanie realizácie projektu z hľadiska súladu s pravidlami poskytnutia NFP, vypracovanie žiadostí o platbu, zmenu v projekte, o predĺženie realizácie projektu a pravidelných monitorovacích správ projektu počas celej doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP.